آموزش حرف Z بزرگ (capital Z tutorial)

آموزش حرف Z  بزرگ (capital Z tutorial)

آموزش حرف Z  بزرگ (capital Z tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف Y  را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف Z  بزرگ که اخرین حرف از الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف Z روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف Z بزرگ (capital Z tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف تنها با یک حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره گذ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف س هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای  فارسی ۳۲ حرف داره که حرف پانزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س) برای تمرین روی کاغذ مانند این تصویر حرف ش را بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای اینکه شکل این حرف توی ذهنتون بهتر بمونه و بهتر یاد بگیرید این حرف رو ب...

ادامه مطلب

آموزش حرفY بزرگ(capital Y tutorial)

آموزش حرفY بزرگ(capital Y tutorial)

آموزش حرفY بزرگ(capital Y tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف X را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف Y بزرگ که بیست و پنجمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف Y روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرفY بزرگ(capital Y tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با سه حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره ...

ادامه مطلب

موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش)

موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ش) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ش  هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ش شانزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک  حرکت نوشته میشود. برای تمرین  روی کاغذ مانند این تصویر حرف ش را بنویسید  تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یا...

ادامه مطلب

آموزش حرف W بزرگ (capital W tutorial)

آموزش حرف W بزرگ (capital W tutorial)

آموزش حرف W بزرگ (capital W tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف V  را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف W بزرگ که بیست و سومین  حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم.
قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف W روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف W بزرگ (capital W tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با چهار  حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فل...

ادامه مطلب

آموزش حرف Vبزرگ (capital V tutorial)

آموزش حرف Vبزرگ (capital  V tutorial)

آموزش حرف Vبزرگ (capital V tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف U را به شما آموزش دادیم. امروز با آموزش حرف V بزرگ که بیست و چومین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم ; باید توجه کنید که الفبای انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با  چو حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره گذاری شده مداد خود را روی کاغذ حرکت بدین  تا بتونید شکل صحیح V رو بنویسید. برای اینکه شکل این حرف بهت...

ادامه مطلب

آموزش حرف X بزرگ (Capital X tutorial)

آموزش حرف X بزرگ (Capital X tutorial)

آموزش حرف O بزرگ (capital O tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف w را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف X بزرگ کهبیست و چهارمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم.
قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف X  روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف X بزرگ (Capital X tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با دو حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش ...

ادامه مطلب

آموزش حرف U بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف U بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف U بزرگ (capital T tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف T را به شما آموزش دادیم. امروز با آموزش حرف U بزرگ که بیست و یکمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم ; باید توجه کنید که الفبای انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. قبل از اینکه به سراغ آموزش بریم بهتر است با نشان دادن شکل حرف T روند یادگیری کودک خود را افزایش دهید. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف U بزرگ (capital T tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید ...

ادامه مطلب

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف S را به شما آموزش دادیم. امروز با آموزش حرف T بزرگ که بیستمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم ; باید توجه کنید که الفبای انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. قبل از اینکه به سراغ آموزش بریم بهتر است با نشان دادن شکل حرف T روند یادگیری کودک خود را افزایش دهید. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ز هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف سیزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) همانطور که در تصویر بالا مشخص است  این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ز رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا بر...

ادامه مطلب