زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی(subject pronouns)

ضمایر فاعلی(subject pronouns)

 آموزش ضمایر فاعلی(subject pronouns) ضمایر فاعلی شامل موارد زیر میشود: I,You,We,They,He,She,it ضمایر مفرد و جمع به دو دسته تقسیم میشوند. ضمایر مفرد :{I,You,She,He,It} ضمایر جمع:{You,They,We} این جلسه میخواهیم ضمایر جمع را توضیح دهیم. ابتدا این کلمات را بخاطر بسپارید. They (آنها) you (تو/شما) We(ما) Are(هستی/هستند/هستید) Gardner(باغبان) Police(پلیس) nurse(پرستار)   همانطور که میدانید در جلسات پیش که افعال to be را آموزش دادیم گفتیم ...

ادامه مطلب

آموزش افعال am)to be)

آموزش افعال am)to be)

آموزش فعل am)to be) در مبحث آموزش افعال to be در جلسات قبل راجب are و is  صحبت کردیم. این جلسه در مورد فعل am که یکی دیگر از افعال to be است صحبت میکنیم ، am فعلی است که به صورت مفرد ترجمه میشود و به معنای “هستم”است. قبل از اینکه مثال بزنیم این کلمات را به خاطر بسپارید. I(من) am(هستم) student( دانش آموز) painter(نقاش) chef(آشپز)   برای اینکه بهتر متوجه شوید به مثال های زیر توجه کنید. I Am a student.(من یک دانش آموز هس...

ادامه مطلب

افعال are) tobe)

افعال are) tobe)

درس دوم: آموزش افعال are) tobe) همانطور که به یاد دارید جلسه قبل راجب is صحبت کردیم که یکی از افعال tobe بود. این جلسه میخواهیم  به شما  are  را آموزش دهیم که یکی دیگر از افعال  tobe است. قبل از هرچیز این کلمات را به خاطر بسپارید. You(تو،شما) Are(هستی،هستید) Teacher(معلم) حالا به این جمله دقت کنید: You are a Teacher. (تو یک معلم هستی ) مثال دیگری میزنیم : you are a Doctor.(تو یک دکتر هستی) با دقت در جملات پی میبریم که ساختار جمله به این شکل هست. فاعل+ فع...

ادامه مطلب

آموزش افعال is) to be)

آموزش افعال is) to be)

درس اول: آموزش افعال is) to be) امروز میخواهیم افعال to be را به شما آموزش دهیم. افعال to be شامل {am_is_are} هستند. این جلسه در مورد “is” صحبت میکنیم. این کلمات را بخاطر بسپارید: That (آن) Is(است) Cat (گربه) Book(کتاب) This(اشاره به نزدیک،آن) حالا این کلمات را باهم ترکیب میکنیم و جمله میسازم. به این جمله دقت کنید:                            This is a Cat (این یک گربه است)                 آموزش افعال is) to be) ساختار جمله به این...

ادامه مطلب