الفبا

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial)

آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف S را به شما آموزش دادیم. امروز با آموزش حرف T بزرگ که بیستمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم ; باید توجه کنید که الفبای انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. قبل از اینکه به سراغ آموزش بریم بهتر است با نشان دادن شکل حرف T روند یادگیری کودک خود را افزایش دهید. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف T بزرگ (capital T tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ز هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف سیزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) همانطور که در تصویر بالا مشخص است  این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ز رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا بر...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف دوازدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ر رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حا...

ادامه مطلب

آموزش حرف S بزرگ(capital S tutorial)

آموزش حرف S بزرگ(capital S tutorial)

آموزش حرف S بزرگ(capital S tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف R را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف S بزرگ که نوزدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف S روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین.
به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف S بزرگ(capital S tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف تنها با یک حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شم...

ادامه مطلب

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial)

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial)

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف Q را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف R بزرگ که هجدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف R روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با سه حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف  ذ یازدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ذ رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیر...

ادامه مطلب

آموزش حرف Q بزرگ (capital Q tutorial)

آموزش حرف Q بزرگ (capital Q tutorial)

آموزش حرف Q بزرگ (capital Q tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف P را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف Q بزرگ که هفدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف Q روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف Q بزرگ (capital Q tutorial) ا توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف با دو حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف دهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک  حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف د رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. ح...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف خ هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف خ هفتمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر توجه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با دو حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ج رو رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا...

ادامه مطلب

آموزش حرف O بزرگ (capital O tutorial)

آموزش حرف O بزرگ (capital O tutorial)

آموزش حرف O بزرگ (capital O tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف N را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف O بزرگ که پانزدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسیهست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف O روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف O بزرگ (capital O tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف تنها با یک حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های ...

ادامه مطلب